Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Energetyka Cieplna Kępno Sp. z o.o.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Regulamin organizacyjny

REGULAMIN  ORGANIZACYJNY

 

Spółki z o.o. „ Energetyka Cieplna-Kępno „

 

 

 

          POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

Niniejszy regulamin określa dla Spółki „Energetyka Cieplna-Kępno” :

 

1.    strukturę organizacyjną ;

2.    zakres i tryb działania oraz zależność służbową poszczególnych komórek organizacyjnych ;

3.    podział funkcji w zakresie kierowania, zarządzania, nadzoru, odpowiedzialności i koordynacji wewnętrznej.

 

§ 2

 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o :

1.    „Regulaminie” – rozumie się przez to niniejszy regulamin organizacyjny Spółki „Energetyka Cieplna-Kępno” ;

2.    „Zarządzie „ – rozumie się przez to  Zarząd Spółki „Energetyka Cieplna-Kępno” ;

3.    „komórce organizacyjnej” – rozumie się przez to wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie część przedsiębiorstwa Spółki ( dział lub samodzielne stanowisko ).

 

§ 3

 

1.    Przedmiot przedsiębiorstwa, jego siedzibę i obszar działania określa umowa Spółki.

2.    W przedsiębiorstwie obowiązują zasady jednoosobowego kierownictwa oraz kompleksowego rachunku ekonomicznego przy podejmowaniu decyzji gospodarczych i ocenie efektów działalności.

3.    Na czele Spółki stoi Zarząd, który pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.

 

§ 4

 

1.    Strukturę organizacyjną Spółki prezentują schematy 1 i 2 .

2.    Symbolika poszczególnych działów i stanowisk w przedsiębiorstwie Spółki przedstawia się następująco :

 

Lp.            Symbol                      Nazwa działu lub stanowiska

 1.                    ZS                    Prezes

 2.                    VP                    V-ce Prezes/Prokurent

 3.                    DK                    Dział Kadr i Płac

 4.                    DR                    Dział Rachunkowości i 
                                                Obsługi Klienta

 5.                    DO                    Dział Eksploatacji

 6.                    DS                     Sieć i Węzły Cieplne

 

 

§ 5

 

1.    Na czele każdej komórki stoi kierownik działu lub samodzielny pracownik. Odpowiada on przed Zarządem Spółki za zgodne z przepisami, merytoryczne i terminowe załatwianie spraw wynikających z zakresu działania podległej mu komórki.

2.    Samodzielne stanowisko może być wyłącznie jednoosobowe. Pracownik zatrudniony na samodzielnym stanowisku działa zgodnie z zakresem swych uprawnień i obowiązków służbowych.

3.    W razie nieobecności (choroba, urlop itp. ) kierownika działu lub samodzielnego pracownika zastępuje go osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki.

4.    Kierownicy komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa odpowiadają za całokształt działalności powierzonej podległym im działom lub stanowiskom.

 

§ 6

 

Do ramowego zakresu obowiązków kierowników działów przedsiębiorstwa należy :

 

1.  realizacja zadań wynikających z umowy Spółki, obowiązujących regulaminów, zawartych umów i przepisów prawa ;

2.  bieżące informowanie Zarządu Spółki o funkcjonowaniu podległych działów, realizacja otrzymanych od Zarządu wytycznych ;

3.  przyjmowanie oraz terminowe, kompetentne i zgodne z prawem załatwianie spraw usługobiorców i pracowników ;

4.  określenie potrzeb w zakresie zatrudnienia, zaopatrzenia materiałowego, wyposażenia w środki transportowe, urządzenia i sprzęt ;

5.  organizacja pracy z wykorzystaniem posiadanego sprzętu i środków transportowych ;

6.  rozdzielanie pracy pomiędzy podwładnych, nadzór nad racjonalnym wykorzystaniem czasu pracy ;

7.  prowadzenie dokumentacji niezbędnej dla zgodnego z prawem funkcjonowania Spółki, ustalenie kosztów działalności, przychodów ze sprzedaży itp. :

8.  ustalanie zakresów czynności dla podległych pracowników ;

9.  prawidłowe i terminowe sporządzanie dokumentacji płacowej dotyczącej podległych pracowników ;

10.         zapewnienie podwładnym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy ;

11.         prowadzenie szkolenia wstępnego na stanowiskach pracy w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i higieny pracy ;

12.         wyznaczenie podległym pracownikom zadań innych niż wynikające bezpośrednio z zakresu ich obowiązków ;

13.         występowanie do Zarządu z wnioskiem w sprawach osobowych dotyczących podwładnych ;

14.         analiza zatrudnienia, wykorzystania czasu pracy, ludzi i sprzętu, zużycia materiałów;

15.         zabezpieczenie powierzonego mienia przed kradzieżą, zniszczeniem, uszkodzeniem itp. ;

 

§ 7

 

1.    Szczegółowe zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności dla pracowników przedsiębiorstwa Spółki ( a także zmiany w tym zakresie ) opracowują bezpośredni przełożeni pracowników.

2.    Kopie zakresów obowiązków,  uprawnień i odpowiedzialności archiwizowane są w aktach osobowych pracowników .

 

§ 8

 

1.    Prawo do podpisywania pism dotyczących działalności przedsiębiorstwa Spółki mają członkowie Zarządu oraz wyznaczeni przez nich pełnomocnicy.

2.    Zarząd Spółki może upoważnić imiennie kierowników komórek organizacyjnych do podpisywania korespondencji dotyczącej podległej komórki organizacyjnej.

3.    Wszelkie pisma podpisywane przez Zarząd Spółki powinny być na kopiach parafowane przez kierownika komórki organizacyjnej bądź samodzielnego pracownika, z którym treść pisma była uzgodniona pod względem merytorycznym i formalno-prawnym.

4.    Osoby parafujące pisma odpowiadają za merytoryczne załatwienie sprawy zgodnie z obowiązującymi przepisami i interesami Spółki.

 

§ 9

 

1.    Wszystkie zakładowe przepisy określające obowiązki i uprawnienia poszczególnych działów i stanowisk, bądź też regulujące sprawy o istotnym znaczeniu dla gospodarki przedsiębiorstwa winny być wydane w formie zarządzeń wewnętrznych. Zarządzenie wewnętrzne podpisuje Prezes Zarządu.

2.    Wszystkie inne uregulowania np. dotyczące obiegu dokumentów, obsługi maszyn i urządzeń, gospodarki magazynowej itp. winny być wydane w formie instrukcji. Instrukcję akceptuje Zarząd Spółki.

3.    Ewidencję zarządzeń wewnętrznych prowadzi Sekretariat Spółki zaopatrując je we właściwą numerację.

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".