Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Energetyka Cieplna Kępno Sp. z o.o.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Walne Zgromadzenie

Zgromadzenie Wspólników, którego uprawnienia sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Kępno reprezentujący jedynego wspólnika Spółki, tj. Gminę Kępno.

.

REGULAMIN  ZGROMADZENIA  WSPÓLNIKÓW

 

§ 1

Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem Spółki.

 

§ 2

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje corocznie Zarząd Spółki nie 

    później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.

 

3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia

    spraw wymagających bezzwłocznego rozstrzygnięcia przez Zgromadzenie

    Wspólników - z własnej inicjatywy lub na wniosek Wspólników

    reprezentujących 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego,

    zgłoszony na piśmie z podaniem powodu zwołania nadzwyczajnego

    zgromadzenia. Jeżeli nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników nie zostanie

    zwołane w ciągu czternastu dni od dnia zgłoszenia wniosku, prawo zwołania

    tego zgromadzenia przysługuje Wspólnikom reprezentującym 1/10 kapitału

    zakładowego.

 

§ 3

1.      Zgromadzenie Wspólników uchwala regulamin, określający szczegółowo jego kompetencje i tryb prowadzenia obrad.

2.      Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki, lub w miejscu wskazanym przez podmiot zwołujący Zgromadzenie Wspólników.

3.      Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia należy wraz z porządkiem obrad dostarczyć każdemu Wspólnikowi co najmniej czternaście dni przed terminem Zgromadzenia.

4.      Porządek obrad Zgromadzenia ustala zwołujący Zgromadzenie.

 

§ 4

1. W Zgromadzeniu Wspólników wspólnicy uczestniczą osobiście albo przez 

    swoich pełnomocników.

2. Zgromadzenie Wspólników zdolne jest do podjęcia wiążących uchwał, jeżeli

    są na nim obecni wspólnicy reprezentujący trzy czwarte (3/4) kapitału

    zakładowego.

 

§ 5

1.  Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością

     głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub umowa Spółki nie

     stanowią inaczej.

1.     Podczas Zgromadzenia każdy udział daje prawo do jednego głosu.

 

§ 6

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować jedynie uchwały w sprawach 

    objętych porządkiem obrad.

2. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Zgromadzenie Wspólników  

    może podejmować uchwały jedynie wówczas gdy kapitał zakładowy jest

    reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co

    do powzięcia uchwał.

 

§ 7

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają przede wszystkim 

    sprawy wymienione w art. 228 i 231 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

2. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o 

    wartości dwukrotnie przewyższającej wartość kapitału zakładowego 

    wymaga również uchwały Zgromadzenia Wspólników.

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".