Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Energetyka Cieplna Kępno Sp. z o.o.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza wybierana jest na trzyletnią kadencję. Aktualnie skład osobowy Rady Nadzorczej jest następujący:

Krzysztof Diduch                   -    Przewodniczący     
Józef Rogacki                       -    Wiceprzewodniczący
Iwona Mądra-Sikora              -   Członek

 

                                 REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

I.                   POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Niniejszy regulamin określa szczegółowo zasady i tryb zwoływania oraz prowadzenia prac przez Radę Nadzorczą spółki Energetyka Cieplna - Kępno Sp. z o.o.

§ 2

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1.       Regulamin – niniejszy regulamin, zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników,

2.       Spółka – Energetyka Cieplna - Kępno Sp. z o.o. z siedzibą w Kępnie,

3.       Umowa Spółki – Umowa Spółki Energetyka Cieplna - Kępno Sp. z o.o

4.       Zgromadzenie Wspólników – Zgromadzenie Wspólników Spółki Energetyka Cieplna - Kępno Sp. z o.o,

5.       Rada Nadzorcza, rada nadzorcza Spółki Energetyka Cieplna - Kępno Sp. z o.o,

6.       Zarząd – zarząd Spółki Energetyka Cieplna - Kępno Sp. z o.o,

 

II. SKŁAD RADY NADZORCZEJ,
OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

 

§ 3

1.      Tryb powoływania Rady Nadzorczej, jak też jej kadencję określają stosowne zapisy Umowy Spółki.

2.      Rada Nadzorcza wybiera ze swego składu Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza Rady na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji. W toku kadencji Rady Nadzorczej może ona odwołać Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza Rady Nadzorczej z zajmowanej funkcji z pozostawieniem go w składzie Rady Nadzorczej z jednoczesnym powołaniem na te funkcje innego członka Rady Nadzorczej.

§ 4

1.      Członek Rady Nadzorczej powinien mieć przede wszystkim na względzie interes Spółki.

2.      Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.

 

III. KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ

 

§ 5

1.      Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników zwięzłą ocenę sytuacji Spółki. Ocena ta powinna być udostępniona wszystkim udziałowcom w takim terminie, aby mogli się z nią zapoznać przed Zwyczajnym Zgromadzeniem Wspólników.

2.      Rada Nadzorcza opiniuje wszelkie wnioski i sprawy wymagające opinii Zgromadzenia Wspólników.

3.      Poza obowiązkami określonym w ust. 1 i 2 powyżej, do kompetencji Rady Nadzorczej należą obowiązki i uprawnienia określone w Umowie Spółki.

4.      Rada Nadzorcza ma prawo żądania wykonania dla swych potrzeb, na koszt Spółki, w szczególnie skomplikowanych przypadkach i po zasięgnięciu opinii Zarządu, ekspertyz i badań w zakresie spraw należących do jej kompetencji. Umowy o zatrudnieniu ekspertów podpisuje na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej upoważniony do składania oświadczeń woli członek Zarządu.

§ 6

Podmiot, który ma pełnić funkcję biegłego rewidenta w Spółce powinien być wybrany w taki sposób, aby zapewniona była niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań.

 

IV. FORMY I ŚRODKI DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ

§ 7

1.      Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

2.      Sprawując nadzór, członkowie Rady Nadzorczej powinni w szczególności podejmować odpowiednie działania, aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i o sposobach zarządzania tym ryzykiem.

3.      Każdy z członków Rady Nadzorczej ma prawo żądać dostarczenia wszelkich informacji dotyczących przedsiębiorstwa Spółki oraz ma prawo zbadać uzyskane informacje dotyczące Spółki.

4.      Każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo do wglądu do dokumentów księgowych Spółki.

5.      Informacje uzyskane przez członków Rady Nadzorczej przy pełnieniu przez nich obowiązków stanowią tajemnicę służbową.

 

§ 8

1.      Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki i kompetencje kolegialnie.

2.      Rada Nadzorcza może oddelegować jednego lub kilku członków Rady Nadzorczej do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.  Zasady pełnienia czynności nadzorczych przez delegowanych członków Rady Nadzorczej, określa Rada Nadzorcza po zasięgnięciu opinii Zarządu.

 

V. TRYB PRACY RADY NADZORCZEJ  

§ 9

1.      Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności, lub utrudnionego kontaktu z nim Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2.      Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny się odbyć co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał).

3.      Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności lub utrudnionego kontaktu z nim Zastępca Przewodniczącego zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Członka Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

§ 10

1.      Dla ważności podejmowanych przez Radę Nadzorczą uchwał niezbędne jest prawidłowe zwołanie posiedzenia w drodze pisemnego powiadomienia skierowanego do wszystkich członków Rady Nadzorczej z siedmiodniowym wyprzedzeniem. Powiadomienie może zostać wysłane listem poleconym, faxem lub pocztą elektroniczną na adresy kontaktowe przekazane przez członków Rady Nadzorczej.

2.      Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej winno zawierać datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz porządek obrad z załączonym wykazem materiałów roboczych do poszczególnych punktów porządku obrad.

3.      Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.

§ 11

1.      Materiały robocze do poszczególnych punktów obrad są przygotowywane przez Zarząd.

2.      Materiały robocze stanowiące załączniki do poszczególnych punktów obrad powinny być dostarczone członkom Rady Nadzorczej najpóźniej na dwa dni przed posiedzeniem.

3.      Wszelkie materiały robocze każdorazowo winny być przekazywane wszystkim członkom Rady Nadzorczej w tym samym czasie.

4.      Za terminowe przygotowanie i przekazanie materiałów odpowiedzialny jest Zarząd Spółki.

§ 12

1.      Obrady prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca a w razie ich nieobecności najstarszy wiekiem członek Rady.

2.      Zarząd Spółki ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym, chyba, że posiedzenie dotyczy bezpośrednich spraw Zarządu lub jego członków, a w szczególności odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia lub gdy Rada Nadzorcza podejmie uchwałę o wyłączeniu udziału Zarządu z części bądź z całości obrad danego posiedzenia. Zarząd na posiedzeniach Rady Nadzorczej jest reprezentowany przez Prezesa Zarządu lub innych członków Zarządu lub dyrektorów Spółki delegowanych przez Prezesa Zarządu.

3.      W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć także właściwi dla omawianych spraw pracownicy Spółki, a także inne osoby zaproszone przez Radę Nadzorczą.

§ 13

1.      Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy.

2.      Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad podjąć nie można, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.

3.      Wymogu, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się jeżeli podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między Członkiem Rady Nadzorczej a Spółką.

§ 14

1.      Posiedzenia Rady są protokołowane.

2.      Protokolant zostaje wskazany przez prowadzącego posiedzenie Rady Nadzorczej. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza dokonała wyboru Sekretarza Rady i jest on obecny na posiedzeniu Sekretarz pełni funkcję protokolanta, chyba że Rada zdecyduje inaczej.

3.      Protokół powinien zawierać:

a)      numer kolejny protokołu,

b)      datę i miejsce posiedzenia,

c)      określenie trybu posiedzenia,

d)     listę obecnych,

e)      porządek obrad,

f)       teksty uchwał,

g)      sposób przeprowadzenia głosowań oraz wyniki głosowań,

h)      zdania odrębne zgłoszone do protokołu.

4.      Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady obecnych oraz nadesłane później sprzeciwy członków nieobecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

5.      Protokoły podpisuje prowadzący posiedzenie Rady Nadzorczej oraz pozostali obecni członkowie Rady Nadzorczej.

6.      Integralną częścią protokołu są materiały robocze związane z poszczególnymi punktami porządku obrad.

7.      Protokoły winny być zebrane w księgę protokołów.

8.      Protokoły z posiedzeń przechowywane są w siedzibie Spółki.

9.      Protokół z ostatniego posiedzenia jest rozsyłany członkom Rady Nadzorczej wraz z zawiadomieniem o kolejnym posiedzeniu.

10.  Protokół podlega zatwierdzeniu na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej w drodze głosowania.

11.  Wszystkie w/w zasady stosuje się odpowiednio do protokołów sporządzanych na posiedzeniach Rady Nadzorczej przeprowadzanych za pośrednictwem środków telefonicznych lub teleinformatycznych.

§ 15

1.      Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest, oprócz warunku zawiadomienia o zwołaniu Rady Nadzorczej wszystkich członków Rady, obecność co najmniej połowy członków Rady.

2.      W razie, gdy z powodu nieobecności członków Rady Nadzorczej, o których mowa powyżej Rada Nadzorcza nie będzie w stanie podjąć ważnych uchwał w sprawach przewidzianych w porządku obrad, wówczas na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej wymagania co do quorum, określonego powyżej, w stosunku do uchwał, do podjęcia których nie doszło na poprzednim posiedzeniu, nie będą miały zastosowania.

§ 16

Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana jest bezwzględna większość głosów.

§ 17

1.      Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzanych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

2.      Rada Nadzorcza może również podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość z wykorzystaniem środków teleinformatycznych. Głosowanie w trybie pisemnym lub w drodze telekonferencji zarządza Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Podjęte w ten sposób uchwały są spisywane w formie protokołu z tak przeprowadzonych obrad przez osobę prowadzącą obrady. Protokół podpisywany jest przez wszystkich członków Rady Nadzorczej uczestniczących w pisemnym głosowaniu lub telekonferencji. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Za datę podjęcia uchwały przyjmuje się datę złożenia na protokole podpisu przez osobę prowadzącą obrady.

3.      W przypadku, gdy posiedzenie Rady Nadzorczej odbywa się sposób i w trybach określonych w ust. 1 i 2 powyżej, nie można na nim podejmować uchwał w sprawach powoływania, odwoływania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu a także odwoływania i wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 18

1.      Głosowanie jest jawne, za wyjątkiem głosowania w sprawach osobowych, w tym w szczególności w sprawach:

a)      powoływania i odwoływania członków Zarządu,

b)      zawieszania z ważnych powodów, członka Zarządu lub całego Zarządu,

c)      powoływania i odwoływania z pełnionej funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego Zastępcy i Sekretarza Rady.

2.      Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z głosujących.

§ 19

Członek Rady Nadzorczej, powinien w trakcie obrad Rady poinformować pozostałych Członków Rady Nadzorczej o zaistniałym konflikcie interesów oraz powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20

1.      Koszty działania Rady Nadzorczej pokrywa Spółka.

2.      Rada Nadzorcza korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.

Obsługę administracyjno-techniczną Rady Nadzorczej za

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".