Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Energetyka Cieplna Kępno Sp. z o.o.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Zarząd Spółki

Funkcję jednoosobowego Zarządu, na podstawie Uchwały Nr 3/6/2018 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 25 czerwca 2018 r. sprawuje Bogdan Bieniak – Prezes Zarządu.

 

REGULAMIN  ZARZĄDU  SPÓŁKI

 

§ 1

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz

    reprezentuje  Spółkę na zewnątrz.

2. Zarząd spełnia swoje obowiązki ze starannością wymaganą w

    obrocie  gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów

    prawa oraz   postanowień umowy Spółki, uchwał i regulaminów

    powziętych zgodnie z umową przez Zgromadzenie Wspólników.

 

§ 2

Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.

 

§ 3

1.  Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków.

2.  Na czele Zarządu stoi Prezes.

3.  Kadencja Zarządu trwa 3 lata z tym, że pierwsza kadencja trwa

     dwa lata.

4.      Członków Zarządu Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

 

§ 4

1. W imieniu Spółki umowę o pracę lub cywilno-prawną umowę o

    zarządzanie Spółką zawiera z członkami Zarządu Przewodniczący

    Rady  Nadzorczej. 

    W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych

    ze  stosunkiem pracy członków Zarządu lub zmian w umowie

    o zarządzaniu Spółką.

2. Członek Zarządu zatrudniony na podstawie umowy o pracę może

    być odwołany przez Radę Nadzorczą przed upływem  kadencji.

    Nie jest to równoznaczne z rozwiązaniem stosunku pracy.

 

§ 5

Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin pracy Zarządu.

Regulamin uchwala Zarząd, a zatwierdza Zgromadzenie Wspólników.

 

§ 6

Członkowie Zarządu nie mogą zajmować się interesami

 konkurencyjnymi dla Spółki.

 

§ 7

1. W przypadku gdy zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń

    woli i  podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie

    dwóch członków zarządu, albo też jednego członka zarządu łącznie

    z prokurentem. 

    Jeżeli zarząd Spółki jest jednoosobowy do składania oświadczeń

    woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest jednoosobowo

    powołany członek zarządu.

2. Do dokonywania czynności określonego rodzaju zarząd może

    ustanowić  pełnomocników działających samodzielnie w granicach

    udzielonego im pełnomocnictwa.

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".